Husorden


Husorden for Andelsboligforeningen Kongedybet

Foreningens formand og bestyrelse 2017/18

Bestyrelsesformand: Leo Hansen, Kongedybet 3, 3th.
Bestyrelsesmedlem: Jens Villadsen, Kongedybet 5, 5.tv.
Bestyrelsesmedlem: Christian Gehler, Under Elmene 7, 4.th.
Bestyrelsesmedlem: Claus Gjerby, Kongedybet 3, 4.th.
Bestyrelsesmedlem: Mathias Heiberg, Kongedybet 3
Bestyrelsessuppleant: Svend Jørgensen, Amager Boulevard 128 A, 3,tv.

Denne bestyrelse valgt på ordinær generalforsamling marts 2017


Administrator

Ejendomsadministrationen Andelsbo v/advokaterne Hanne Menné, Ulla Bruun og Nina Pagh, Dronning Olgasvej 37, 2000 Frederiskberg


Bestyrelsen

abkongedybetsbestyrelse@gmail.com


Varmemester

Frank Ørum Telefon mobil.: 40 24 70 66


Træffetid

Onsdag kl. 17.30 - 18.30 på ejendomskontoret.
Vaskemønterne er afløst af elektronisk brik. Se mere under punktet MIELE VEJLEDNING.Nedenstående husorden gælder for alle beboere i Andelsboligforeningen Kongedybet


Affald

Husholdningsaffald skal lægges i mobilsuget, der findes endvidere containere til rent pap og papir. Stort affald som møbler o.lign. fjernes som storskrald. Eventuel midlertidig placering af storskrald anvises af varmemesteren. Miljøfarligt affald og elektronisk affald skal afleveres på genbrugsstationen.


Antenne

Ejendommen har hybridnet. Det er derfor ikke tilladt at opsætte private antenner/paraboler.


Cykler, barnevogne og lign.

Cykler og knallerter henvises til cykelstativer i gården eller cykelkælderen. Barnevogne og
lignende henvises til fælles barnevognsrum.


Fremleje eller udlån

Fremleje eller længere tids udlån af andelen/rum skal ske efter aftale med foreningens
bestyrelse.


Fællesrum

Fællesrum som cykel-, barnevogns- og loftsrum samt port skal aflåses.


Husdyr

Beboere, som har husdyr, skal sikre at disse ikke er til gene for andre.


Installationer

Installation af opvaske- og vaskemaskiner skal ske i henhold til gældende regler og
anmeldes til bestyrelsen.


Støj, maskiner, musik

Benyttelse af musikanlæg samt TV (inkl. surround-sound) skal ske med fornøden
hensyntagen til øvrige beboere. Musikinstrumenter, maskiner og andre støjende
hjælpemidler bør undgås mellem kl. 21 - 9.  Støjende byggearbejder, som forinden er anmeldt til bestyrelsen og annonceret i opgangen, kan dog påbegyndes kl. 7.00 på hverdage.


Større forbedringer

Større forbedringer som nyt bad og køkken, sænkning af loft og. lignende. skal meddeles
bestyrelsen.


Vaskeri

Brugen af de fælles vaskefaciliteter kan finde sted på alle ugens dage mellem kl. 07.00 -
21.00. Brugen foregår på eget ansvar. Vaskerummet må efter endt afbenyttelse gøres
ryddeligt og rent. Vaskereservationen skal respekteres indtil 1 time ind i vasketuren på 3 timers reservation og 1/2 time på 2 timers reservation, derefter er vaskeperioden til fri afbenyttelse. Sluttidspunktet skal dog stadig overholdes af hensyn til næste reservation.

Det blev på ordinær generalforsamling 2016 vedtaget, at det er tilladt at bruge tørretumbler 1 time udover reserveret vasketur.


Således vedtaget på generalforsamling marts 2008

Ændringer i "Foreningens formand og bestyrelse 2016/17 påsat 01.04.2016. Ligeledes er vedtaget forslag om forlænget brug af tørretumbler påsat.

De enkelte punkter i "Husorden" er ikke ændret.

Jfr. Kapitel 7 i Vedtægterne:

Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden, herunder for husdyrhold mv.