Vedtægter


AB Kongedybet

Anno 1923

Vedtægter

for

Andelsboligforeningen

Kongedybet


INDHOLDSFORTEGNELSE

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål.

Kapitel 2: Foreningens medlemmer.

Kapitel 3: Indskud. Hæftelse og andele.

Kapitel 4: Boligaftale og boligafgift.

Kapitel 5: Vedligeholdelse og forandringer.

Kapitel 6: Udlejning.

Kapitel 7: Husorden.

Kapitel 8: Overtagelse af andele.

Kapitel 9: Dødsfald og samlivsophævelse.

Kapitel 10: Opsigelse og eksklusion.

Kapitel 11: Generalforsamling.

Kapitel 12: Bestyrelsen.

Kapitel 13: Tegningsret.

Kapitel 14: Regnskab og revision.

Kapitel 15: Administration.

Kapitel 16: Opløsning.

Kapitel 1.

Navn, hjemsted og formål:

§ 1.

Foreningens navn er: Andelsboligforeningen Kongedybet.

Foreningens hjemsted er: København.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, således at regnskabsår løber fra 01.01 . - 31.12

§ 2.

Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. Nr. 254 af Amagerbro Kvarter på en sund, økonomisk forsvarlig måde.

Kapitel 2.

Foreningens medlemmer:

§ 3.

Som medlem kan optages enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en lejlighed i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg.

Lejere, der havde brugsret til lokaler i ejendommen ved foreningens stiftelse, og som ikke indmeldte sig på dette tidspunkt, kan senere optages som medlemmer på samme vilkår, som udenforstående kan erhverve en andel, såfremt dette vedtages på en generalforsamling.

Generalforsamlingen beslutter, om lejere af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, samt om ejendomsfunktionærer kan optages som medlemmer i foreningen.

Hvert medlem kan kun have brugsret til en bolig og er forpligtet til at bebo denne, jf. dog § 12.

Kapitel 3

Indskud og andele:

Indskud:

§ 4.

Ved optagelse af et nyt medlem i foreningen, skal der, ud over indskud, betales et tillægsbeløb således at indskud og tillægsbeløb svarer til den pris, som efter § 15 godkendes for andel og bolig. Indskud samt tillægsbeløb skal indbetales kontant.

Hæftelse:

§ 5.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, men kun med de indbetalte reservefondsbidrag og boligandele. Foreningens virksomhed er begrænset til medlemmernes kreds.

Et medlem eller hans bo hæfter efter § 5 indtil en ny andelshaver har overtaget brugsretten til den pågældende andel, og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

Andele:

§ 6.

Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.

Andelsbeviset:

§ 7.

For indskuddet udstedes et andelsbevis, der kun kan tilhøre personer, der har bolig i foreningens ejendom.

Andelen kan pantsættes efter lovgivningens regler.

Såfremt der i forbindelse med pantsætning af andelen skal indhentes vurdering for forbedringer tilført andelen, afholdes udgifter for denne vurdering af andelshaveren.

Andelsboligforeningen henholdsvis administration kan beregne gebyr for ekspedition af ejererklæring i forbindelse med pantsætning.

Andelsbeviset skal lyde på navn. Bortkommer andelsbeviset, skal bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at dette træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

Kapitel 4.

Boligaftale og boligafgift:

Boligaftale:

§ 8.

Mellem foreningen og det enkelte medlem oprettes en skriftlig boligaftale, i hvilken boligafgiften og de øvrige vilkår angives. (salgsaftale.)

Boligafgift:

§ 9.

Bestyrelsen fastsætter boligafgiftens størrelse. Denne beslutning er bindende for foreningens til enhver tid værende medlemmer.

Boligafgiften fastsættes ensartet alene ud fra boligens størrelse.

Kapitel 5.

Vedligeholdelse og forandringer:

Vedligeholdelse:

§ 10.

Den enkelte andelshaver har pligt til at vedligeholde lejligheden med maling, hvidtning og tapet samt øvrige vedligeholdelsesarbejder, som påhviler en lejer i henhold til lejeloven, eller som efter særlig generalforsamlingsbeslutning er pålagt andelshaverne.

Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, herunder renholdelse af sine arealer, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden en nærmere angiven frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen, og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf. § 18.

En lovlig generalforsamlings vedtagelse om iværksættelse af generelle forbedringer skal respekteres af alle foreningens medlemmer.

Forandringer:

§ 11.

Andelshaveren er berettiget til at foretage forandringer i boligen. Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

Inden forandringen udføres, skal denne anmeldes til bestyrelsen. Arbejder, der kræver byggetilladelse, må ikke iværksættes, før byggetilladelse har været forevist bestyrelsen.

Kapitel 6

Udlejning:

§ 12.

En andelshaver kan helt eller delvis udleje eller udlåne sin bolig i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven. Herunder kan en andelshaver kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse.

Kapitel 7

Husorden:

§ 13.

Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden, herunder for husdyrhold mv.

Kapitel 8.

Overdragelse af andele:

§ 14.

Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, sker overdragelsen af andelen på den måde, at andelsretten overlades foreningen ved dens bestyrelse, som derefter disponerer over den efter nedenstående regler uafhængigt af den fraflyttende andelshaver, jf. kravet herom i tilskudsdeklarationen af 1. september 1924.

Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:

A. Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker til andelshaverens forældre, søskende, børn eller børnebørn, eller til personer, som i mindst 5 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Indstillingsretten efter 1. punktum er betinget af, at andelshaveren har været medlem af foreningen i mindst 2 år.

Hvis der ikke er nogen berettiget til at overtage andelsboligen efter ovennævnte bestemmelse, bekendtgør bestyrelsen ved opslag, at der er en ledig andel og bolig, som kan søges til overtagelse.

B. Andre andelshavere som efter opslag ansøger. Fortrinsret blandt de indkomne ansøgninger gives efter anciennitet, regnet efter andelshaverens beboelse af nuværende andelsbolig. Fortrinsretten er betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres til salg efter opslag blandt personer i § 14 stk. 2 litra B, C og D.

C. Andelshaverens hjemmeboende børn, som efter opslag ansøger. Fortrinsret blandt de indkomne ansøgninger gives efter forældrenes anciennitet som medlem af andelsboligforeningen. Ancienniteten opretholdes uanset om forældrene har benyttet en ret til overtagelse af anden andelsbolig efter § 14 stk. 2 litra B, ligesom ancienniteten bibeholdes uanset antallet af børn, der har overtaget en andelsbolig i henhold til nærværende bestemmelse.

D. Personer, der efter opslag er indstillet af en andelshaver. Hver andelshaver kan indstille 1 person, og bestyrelsen trækker lod blandt de indkomne ansøgninger - dog kan ingen indstillet person deltage med mere end ét lod.

Bestyrelsen skal godkende en ny andelshaver. Eventuelt afslag skal begrundes skriftligt.

Ved separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab beror det på partenes aftale eller på bestemmelse i bevilling eller dom, hvilken af ægtefællerne, der skal have ret til at fortsætte som medlem.

Andelsboligforeningen henholdsvis administrationen kan beregne et gebyr for ekspedition ved salg, herunder ved tvangssalg.

Overdragelsessum:

§ 15.

På foreningens ejendom er tinglyst deklaration af 1. september 1924, hvoraf bl.a. fremgår, at overskud ved salg af andele tilfalder Københavns Kommune. Ifølge § 15 stk. 3 ansættes den maksimale andelsværdi i foreningen i overensstemmelse med deklarationens regler, hvorved der ikke opstår noget overskud. Bestyrelsen skal underrette Kommunen, såfremt den bliver bekendt med, at deklarationen ikke overholdes.

Bestyrelsen skal godkende prisen for den enkelte andel. Ved overdragelse af andelen må prisen herfor ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, individuelle forbedringer i boligen samt denne vedligeholdelsesstand kan betinge.

Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste generalforsamling. På generalforsamlingen fastsættes andelens pris under hensyntagen til tilskudsdeklarationen af 1. september 1924,idet der dog til bestemte lejligheder yderligere kan tillægges et fast beløb til den godkendte andelsværdi, se vedhæftede bilag til vedtægterne med foreningens aftale med Kommunen af 16. august 2010, hvoraf de godkendte tillæg fremgår.

Værdien af individuelle forbedringer, inventar og løsøre ansættes til anskaffelsesprisen, med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Fastsættelse af værdien sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

Andelens vedligeholdelsesstand indgår som en del af andelens samlede værdi, således at henholdsvis usædvanlig god eller usædvanlig dårlig stand kan få indflydelse på prisfastsættelsen.

Såfremt den fraflyttende andelshaver og bestyrelsen ikke kan blive enige om andelens værdi, foretages syn og skøn af en, udpeget uvildig skønsmand, der er bekendt med andelsboligforhold.

Såfremt parterne ikke er enige om denne skønsmand, udmeldes denne af Boligretten.

Skønsmanden skal indkalde begge parter til besigtigelsen og skal derefter udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisfastsættelsen specificeres og begrundes.

Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen. Dog kan afgørelsen indbringes for Boligretten.

Skønsmanden træffer bestemmelse om, hvem der skal betale omkostningerne ved skønnet, idet skønsmanden skal tage hensyn til, hvem ar parterne, der har fået medhold ved skønnet.

Indbringes en tvist om prisfastsættelse for Boligretten, skal den, til hvem andelen overdages, deponere et beløb svarende til forskellen mellem henholdsvis bestyrelsens og den fraflyttende andelshavers opgjorte værdi. Deponeringen skal ske i overensstemmelse med deponeringslovens regler.

Fremgangsmåde ved overdragelse af andele.

§ 16.

Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt foreningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling over købesummens beregning, herunder specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer samt inventar. Sælgeren skal endvidere, inden aftalens indgåelse, gøre køber bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfastsættelse, om adgangen til at hæve handelen eller kræve prisen nedsat, jf. bestemmelsen herom i Lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber.

Der skal oprettes en skriftlig overdragelsesaftale af administrator eller bestyrelsen mellem køber og sælger. Bestyrelsen skal godkende handelens vilkår, og påtegning herom skal foreligge senest 14 dage (i juni, juli og august senest 3 uger) efter, at aftalen er forelagt bestyrelsen.

Overdragelsessummen indbetales til foreningens kontor som, efter fradrag af eventuelle tilgodehavender til foreningen samt til eventuel bank, der har finansieret den fraflyttende andelshavers køb af andelen eller forbedringer, udbetaler det overskydende beløb med eventuelt tillæg af forudbetalt boligafgift til den fraflyttende andelshaver.

Afregning overfor sælger foretages med 80% af overdragelsessummen 14 dage efter overtagelsesdagen og de resterende 20% efter yderligere 14 dage.

Bestyrelsen er endvidere berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift, efterbetaling af varme samt eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen. Tilbageholdt beløb til eventuel efterbetaling af varme og varmt vand afregnes når varmeregnskab foreligger.

Samtidig med køberens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget.

Såfremt køberen forlanger prisafslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælger, således at beløbet udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

Ved overdragelse af andele oppebærer andelsboligforeningen et gebyr for ekspeditionen. Gebyrets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Gebyr betales af den sælgende andelshaver. Administrators honorar for udfærdigelse af overdragelsesaftale betales af den købende andelshaver. Eventuelle omkostninger for vurdering af forbedringer og indretning af andelslejligheden betales af sælger og køber hver med halvdelen.

Kaution for lån:

§ 17.

Har en andelshaver ikke inden 2 måneder efter at være fraflyttet sin bolig eller andre lokaler, indstillet en ny andelshaver, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom, kan bestyrelsen træffe bestemmelse om, til hvem og på hvilke vilkår overdragelse skal ske. Vilkårene skal fastsættes efter gældende regler. Afregning til den fraflyttende andelshaver finder sted som ovenfor anført.

Kapitel 9.

Dødsfald og samlivsophævelse:

Dødsfald:

§ 18. 

I tilfælde af en andelshavers død skal ægtefællen være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden. Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at overtage medlemskabet, skal der gives fortrinsret i nedenstående rækkefølge: 

A. Personer, som beboede lejligheden ved dødsfaldet, og som i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. 

B. Personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente oprettet før 1. juli 2022 eller skriftlig meddelelse til bestyrelsen, modtaget før 1. juli 2022, er anmeldt som berettiget til at overtage andel og bolig ved andelshaverens død. Testamenter eller meddelelser efter 1. juli 2022 vil ikke kunne give nogen personer fortrinsret. 

C. Afdøde andelshavers forældre, søskende, børn og børnebørn. 

D. Andelshavere og andre, som efter opslag ansøger om overtagelse af den ledige andel og bolig, jf. reglerne i § 14 stk. 2 litra B, C, D og E. 

Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtelse skal begrundes skriftligt. 

Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3 månedersdagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, skal bestyrelsen disponere over lejligheden efter reglerne i § 14 stk. 2 litra B, C, D og E. 

Kapitel 10.

Opsigelse og eksklusion:

Opsigelse:

§ 19.

En andelshaver kan ikke opsige medlemsskabet af foreningen, men kan alene udtræde i forbindelse med overdragelse af andelen efter foranstående regler.

§ 20.

Eksklusion:

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe brugsret til ophør i følgende tilfælde:

1) Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb, eller underskrevet lånedokument til indskuddet, senest 3 dage efter, at skriftlig påkrav herom er fremsendt til medlemmet.

2) Når et medlem er i restance med betaling af boligafgift eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 8 dage efter, at skriftligt påkrav herom er fremsendt til medlemmet med anbefalet og almindelig postfremsendelse. Andre ydelser kan f.eks. være á conto varmebidrag, ydelse til pengeinstitut på lån optaget ved køb af andelen eller til forbedringer ved andelen samt øvrige forpligtelser, der er pålagt foreningens medlemmer af generalforsamlingen.

I særlige tilfælde, hvor forholdene kræver det, såsom sygdom, uforskyldt, langvarig arbejdsløshed, bortrejse og lignende, kan bestyrelsen indrømme medlemmerne en passende henstand med betaling af forfalden boligafgift.

Bestyrelsen er berettiget til at opkræve 4% af det skyldige beløb i restancegebyr.

3) Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt.

4) Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet.

Efter eksklusionen kan bestyrelsen disponere efter reglerne i §18.

Kapitel 11.

Generalforsamlinger:

§ 21.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts efter regnskabsårets udløb og skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

a. Formand

b. Bestyrelsesmedlemmer i øvrigt.

7. Valg af 1 eller 2 suppleanter for bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer forlanger det. Med begæringen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal følge en dagsorden. Bestyrelsen er forpligtet til at forestå indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 22.

Generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Bestyrelsen skal indkalde til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag skal udsendes til andelshaverne senest 4 dage før generalforsamlingen. Ændringsforslag til udsendte forslag kan stilles på generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. Administrator og revisor samt repræsentanter for andelshavere har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun medbringe én fuldmagt. Fuldmagtshaveren skal være andelshaver.

Afstemninger og flertal:

§ 23.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om væsentlig forandring af fælles bestanddele, og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af ejendommen eller foreningens opløsning. ¼ af foreningens medlemmer skal være til stede for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

Forslag, om væsentlig forandring af fælles bestanddele, og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne tilstede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset antallet af fremmødte.

Vedtægtsændringer af mulig relevans for tilskudsdeklarationen af 1. september 1924, skal forelægges Kommunen til godkendelse.

Dirigent mv.:

§ 24.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Bestyrelsen udarbejder protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

Kapitel 12.

Bestyrelsen:

§ 25.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen samt udførelse af generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består af 3-5 melemmer efter generalforsamlingens beslutning. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, der endvidere kan vælge 1-2 suppleanter for bestyrelsens medlemmer.

Valgbar som bestyrelsesmedlem eller suppleant herfor er andelshavere samt disses myndige husstandsmedlemmer. Der kan kun vælges én person fra hver husstand.

Formanden vælges hvert år. Bestyrelsesmedlemmer i øvrigt vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter, samt revisor kan vælges for 1 eller 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor supplerende bestyrelsesmedlemmer vælges. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

§ 26.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, såfremt han eller en person, som han er nært beslægtet med eller har tilsvarende tilknytning til, har særinteresser i sagens udfald.

Forhandlinger på bestyrelsesmøderne føres i protokol, der underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i det pågældende møde.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når anledning hertil foreligger. Endvidere skal bestyrelsesmøde indkaldes, såfremt et bestyrelsesmedlem begærer dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Endvidere skal enten formanden eller næstformanden være til stede.

Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal.

Kapitel 13.

Tegningsret:

§ 27.

Andelsboligforeningen tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening..

Kapitel 14.

Regnskab og revision:

§ 28.

Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabs skik og underskrives af administrator eller revisor samt hele bestyrelsen.

I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab foretages en beregning på statusdagen af værdien af samtlige andele i foreningen i overensstemmelse med § 15.

Revision:

§ 29.

Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere foreningens årsregnskab. Revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.

Det reviderede og underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget for det kommende år udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kapitel 15.

Administration:

§ 30.

Generalforsamlingen kan vælge en administrator til at forestå ejendommens sædvanlige økonomiske og juridiske drift.

Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser.

Kapitel 16.

Opløsning:

§ 31.

Opløsning af foreningen sker ved likvidation, der forestås af 2 likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

Efter realisation af foreningens aktiver samt betaling af foreningens gæld, deles den resterende formue mellem de til enhver tid værende medlemmer af foreningen i forhold til deres andelels størrelse.

--oo0oo-

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling, den 11. april 1991, med senere ændringer senest . 26. april 2022.  

NB. Der kan være ændringer og tilføjelser! Disse findes på foreningens administrators side https://kongedybet.andelsbo-adm.dk/